Ngày đăng bài: 18/04/2017 16:43
Lượt xem: 8293
Lịch sử hình thành và phát triển

Thư viện Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh có lịch sử 55 năm. Quá trình hình thành và phát triển có thể chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (1965-1975): Thư viện trường Trung cấp Tài chính kế toán 1,2,3 (thành lập năm 1965) và thư viện trường Bồi dưỡng cán bộ vật giá TW (thành lập năm 1967) phục vụ cho công tác đào tạo cán bộ có trình độ trung học về tài chính kế toán và bồi dưỡng cán bộ đang công tác các cơ quan định giá ở trung ương và địa phương. Trong giai đoạn này thư viện có quy mô nhỏ trực thuộc phòng Quản lý đào tạo quản lý.

Giai đoạn 2 (1975-2012): Năm 1977, Thư viện trường Trung cấp Tài chính kế toán 1,2,3 sát nhập thành Trường Thư viện Trung cấp Tài chính kế toán 1. Năm 1994, thư viện Trường Bồi dưỡng cán bộ vật giá TW đổi thành thư viện Trường Trung học Quản trị kinh doanh.

Năm 1996, thư viện Trường Trung học Quản trị kinh doanh được nâng cấp thành thư viện Trường Cao đẳng Bán công Quản trị kinh doanh.

Năm 2003 Thư viện Trường Trung cấp Tài chính kế toán 1 được nâng cấp thành thư viện Trường Cao đẳng Tài chính kế toán 1.

Năm 2005 hợp nhất giữa thư viện Cao đẳng Tài chính kế toán 1 và thư viện trường Cao đẳng bán công Quản trị kinh doanh thành Thư viện Tài chính - Quản trị kinh doanh phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường. Giai đoạn này Thư viện quy mô tổ chức còn nhỏ, chưa được tách ra để hoạt động như một đơn vị độc lập, thư viện chỉ được coi là một tổ công tác đặt dưới sự quản lý của phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. 

Giai đoạn 3 (2012 - nay): Ngày 18/9/2012, theo Quyết định số 1320/QĐ-TTg về nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh thành trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, trên cơ sở này Thư viện từ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được tách ra thành Trung tâm Thông tin - Thư viện.

Từ năm 2012 đến nay, Thư viện phục vụ theo hướng mở, tiến hành tin học hóa thư viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, học viên, sinh viên tiếp cận dễ dàng vốn tài liệu - nguồn lực thông tin của thư viện. 

Hiện nay Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học TCQTKD là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh. Thư viện giữ một vị trí quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại 9 khoa và 20 bộ môn trực thuộc trường với 1 ngành  trình độ Thạc sĩ  (Tài chính - Ngân hàng) và 7 ngành trình độ đại học khác nhau thuộc các lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế và Hệ thống thông tin quản lý. Vốn tài liệu - nguồn lực thông tin của thư viện được bổ sung và cập nhật theo các chuyên ngành đào tạo của trường và đã đáp ứng được một phần nhu cầu ngày càng tăng lên của cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên của trường.