Ngày đăng bài: 01/06/2021 10:44
Lượt xem: 4520
Quy trình sử dụng thư viện

Quy trình sử dụng thư viện

  1. Quy trình ra - vào thư viện
  • Vào thư viện: Bạn đọc cầm thẻ sinh viên xuất trình cho cán bộ thư viện kiểm tra
  • Ra ngoài thư viện: Lấy lại thẻ sinh viên, không mang tài liệu, trang thiết bị của thư viện ra ngoài.
  1. Quy trình mượn/trả tài liệu đối với kho mở
  • Quy trình mượn

Bước 1: Xuất trình thẻ sinh viên cho cán bộ thư viện

Bước 2: Tra cứu tài liệu tại máy tính

Bước 3: Tự vào kho lấy sách phù hợp theo yêu cầu

Bước 4: Đưa sách cho cán bộ thư viện quét mã vạch của tài liệu

  • Quy trình trả

Bước 1: Đưa sách cho cán bộ thư viện quét mã vạch

Bước 2: Mang sách vào kho cất đúng vị trí lấy

Bước 3: Lấy lại thẻ sinh viên

  1. Quy trình sử dụng máy tính

Bước 1: Xuất trình thẻ sinh viên cho cán bộ thư viện

Bước 2: Ghi vào sổ theo dõi số máy tính, thời gian bắt đầu sử dụng máy tính

 Bước 3: Bật máy và sử dụng