STT Nội dung
1
2
Chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020
H, Tài chính 2021
656 tr. ; 28 cm.
Tập hợp các bài viết, tham luận nghiên cứu về chủ trương, quan điểm, lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tư nhân; tác động của cơ chế, chính sách đến phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam; thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Đề án xây dựng mô hình thực hành kế toán doanh nghiệp. Phần kế toán thủ công : Đề án / Nguyễn Thị Luân, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn T Minh Hương
Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh, 2008
140 tr. ; 30 cm.
Đỗ Thị Thanh Vân
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Đề cương bài giảng Chuẩn mực kế toán Việt Nam : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
2019
420 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(60) (Lượt lưu thông:3) (1) (Lượt truy cập:0)
5
Đề cương bài giảng Kế toán máy trong doanh nghiệp : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
Hưng Yên, 2018
446 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(60) (Lượt lưu thông:11) (1) (Lượt truy cập:0)