STT Nội dung
1
Câu hỏi và bài tập Kế toán doanh nghiệp Phần 1. : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Thị Luân
Hà Nội : Nxb Lao động xã hội, 2017
178 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Thị Luân
(59) (Lượt lưu thông:17) (1) (Lượt truy cập:0)
2
3
Đề cương bài giảng Chuẩn mực kế toán Việt Nam : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
2019
420 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(60) (Lượt lưu thông:3) (1) (Lượt truy cập:0)
4
Đề cương bài giảng Kế toán máy trong doanh nghiệp : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
Hưng Yên, 2018
446 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(60) (Lượt lưu thông:11) (1) (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Kế toán máy trong doanh nghiệp : / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
Nxb Thông tin và truyền thông, 2018
432 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(40) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)