STT Nội dung
1
Câu hỏi và bài tập Kế toán doanh nghiệp Phần 1. : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Thị Luân
Hà Nội : Nxb Lao động xã hội, 2017
178 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Thị Luân
(59) (Lượt lưu thông:17) (1) (Lượt truy cập:0)
2
3
Đề cương bài giảng Chuẩn mực kế toán Việt Nam : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
2019
420 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(60) (Lượt lưu thông:3) (1) (Lượt truy cập:0)
4
Hoàn Thiện chỉ tiêu đánh giá tài chính nhà thầu các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / Trịnh Thị Thu Hà
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, 2019
119 tr. ; 30 cm.
Trịnh Thị Thu Hà
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5