STT Nội dung
1
Các nguyên tắc và quy trình kế toán hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp : Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam / Nguyễn Phương Liên
Tài chính, 2004
726 tr. ; 27 cm.
Nguyễn Phương Liên
Trình bày những vấn đề cơ bản về: chứng từ kế toán tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính, các nguyên tắc, quy tắc kế toán cơ bản và các quy trình kế toán về : Tài sản, công nợ, vốn sở hữu, doanh thu, thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
(4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Cẩm nang hướng dẫn chuẩn mực kế toán công quốc tế : Lưu hành nội bộ
Hà Nội, 2007
223 tr. ; 28 cm.
(7) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
4
Chuẩn mực kế toán Việt Nam hướng dẫn kế toán thực hiện 10 chuẩn mực kế toán (đợt 4, đợt 5)
Hà Nội : Nxb: Tài chính, 2006
160 tr. ; 25 cm.
(19) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Đề cương bài giảng Chuẩn mực kế toán Việt Nam : Dùng cho bậc Đại học / Chủ biên: Nguyễn Quốc Thắng
2019
420 tr. ; 21 cm.
Nguyễn Quốc Thắng
(60) (Lượt lưu thông:3) (1) (Lượt truy cập:0)