Thông Tin
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657
    Nhan đề: Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính /

DDC 657
DDC
Tác giả CN Đậu Ngọc Châu
Nhan đề Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chính / Chủ biên: Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Tài chính, 2011
Mô tả vật lý 510 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Tài chính
Tóm tắt Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính. Giới thiệu các kiến thức cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính: Các loại kiểm toán báo cáo tài chính như kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền, kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và chi phí, kiểm toán các thông tin tài chính khác trên báo cáo tài chính, tổng hợp lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý...
Thuật ngữ chủ đề Báo cáo tài chính
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Lợi
Tác giả(bs) CN Đậu Ngọc Châu
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(5): 102003658-62
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(5): 202002318-9, 202003372-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00112000
0022
0047A7F6664-C06C-4191-844B-10F50A252E81
005202304271606
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c75000 VNĐ
039|a20230427160516|blamdt|c20230427142143|dlamdt|y20210607143531|zbinhttt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657
082|bC3929
100 |aĐậu Ngọc Châu
245 |aGiáo trình kiểm toán báo cáo tài chính / |cChủ biên: Đậu Ngọc Châu, Nguyễn Viết Lợi
260 |aHà Nội : |bNxb Tài chính, |c2011
300 |a510 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Tài chính
520 |aKhái quát về kiểm toán báo cáo tài chính. Giới thiệu các kiến thức cơ bản về kiểm toán báo cáo tài chính: Các loại kiểm toán báo cáo tài chính như kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền, kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho và chi phí, kiểm toán các thông tin tài chính khác trên báo cáo tài chính, tổng hợp lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý...
650 |aBáo cáo tài chính
650 |aKiểm toán
653 |aGiáo trình
700 |aNguyễn Viết Lợi
700 |aĐậu Ngọc Châu
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(5): 102003658-62
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(5): 202002318-9, 202003372-4
890|a10|b3|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 202003374 CS2_Kho sách giáo trình 657 Sách giáo trình 10
2 202003373 CS2_Kho sách giáo trình 657 Sách giáo trình 9
3 202003372 CS2_Kho sách giáo trình 657 Sách giáo trình 8
4 102003662 CS1_Kho sách giáo trình 657 Sách giáo trình 7
5 102003661 CS1_Kho sách giáo trình 657 Sách giáo trình 6
6 102003660 CS1_Kho sách giáo trình 657 Sách giáo trình 5
7 102003659 CS1_Kho sách giáo trình 657 Sách giáo trình 4
8 202002319 CS2_Kho sách giáo trình 657 Sách tham khảo 2
9 202002318 CS2_Kho sách giáo trình 657 Sách tham khảo 1
10 102003658 CS1_Kho sách giáo trình 657 Sách giáo trình 3 Hạn trả:30-06-2024