Thông Tin
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 324
    Nhan đề: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam :

DDC 324
Nhan đề Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) / Biên soạn: Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà..
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 439 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trọng Phúc
Tác giả(bs) CN Ngô Đăng Tri
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(15): 102003200-14
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(5): 202003047-51
00000000nam#a2200000ui#4500
00113672
0022
004032A39FA-5FBF-4BDA-AA85-731BC56D871F
005202107201404
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765906|c90000VNĐ
039|y20210720140012|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a324
245 |aGiáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : |b(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) / |cBiên soạn: Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà..
260 |aHà Nội : |bNxb: Chính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a439 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
650 |aGiáo trình
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aLịch sử
700 |aNguyễn Ngọc Hà
700 |aNguyễn Trọng Phúc
700 |a Ngô Đăng Tri
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(15): 102003200-14
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(5): 202003047-51
890|a20|b9|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 202003049 CS2_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 18
2 202003048 CS2_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 17
3 202003047 CS2_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 16
4 102003212 CS1_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 13
5 102003211 CS1_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 12
6 102003210 CS1_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 11
7 102003207 CS1_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 8
8 102003206 CS1_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 7
9 102003205 CS1_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 6
10 102003204 CS1_Kho sách giáo trình 324 Sách giáo trình 5