Thông Tin
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 335
    Nhan đề: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học :

DDC 335
Nhan đề Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) / Biên soạn: Hoàng Chi Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 275 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa xã hội khoa học
Tác giả(bs) CN Dương Xuân Ngọc
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thạch
Tác giả(bs) CN Hoàng Chi Bảo
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(15): 102003230-44
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(5): 202003057-61
00000000nam#a2200000ui#4500
00113674
0022
0043301669D-D552-4845-A38C-F6F85F5913A9
005202107201507
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765869|c61000VNĐ
039|y20210720150350|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a335
245 |aGiáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : |b(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) / |cBiên soạn: Hoàng Chi Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch...
260 |aHà Nội : |bNxb: Chính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a275 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
650 |aGiáo trình
650 |aChủ nghĩa xã hội khoa học
700 |aDương Xuân Ngọc
700 |aĐỗ Thị Thạch
700 |aHoàng Chi Bảo
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(15): 102003230-44
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(5): 202003057-61
890|b11|c0|d0|a20
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 202003061 CS2_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 20
2 202003060 CS2_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 19
3 202003059 CS2_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 18
4 202003058 CS2_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 17
5 202003057 CS2_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 16
6 102003244 CS1_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 15
7 102003243 CS1_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 14
8 102003242 CS1_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 13
9 102003240 CS1_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 11
10 102003239 CS1_Kho sách giáo trình 335 Sách giáo trình 10