Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH vật liệu điện tử SHIN-ETSU Việt Nam.

Tác giả CN Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (QT6A)
Nhan đề Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH vật liệu điện tử SHIN-ETSU Việt Nam. 52340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh , TS. Lê Minh Hạnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2021-K6
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00114892
00210
0047567F2BD-575F-46C0-99B7-17BFD1372AA9
005202207200757
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220720075334|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aNguyễn Thị Ngọc Quỳnh (QT6A)
245 |aGiải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH vật liệu điện tử SHIN-ETSU Việt Nam. |n52340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Ngọc Quỳnh , TS. Lê Minh Hạnh hướng dẫn
260|c2021-K6
300 |atr. ; |ccm.
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào