Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Thực trạng quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần nhựa STROMAN Việt Nam.

Tác giả CN Lê Như Hùng (QT7A)
Nhan đề Thực trạng quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần nhựa STROMAN Việt Nam. 7340101 : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Như Hùng , Ths. Phạm Linh Chi hướng dẫn
Thông tin xuất bản 2022-K7
Từ khóa tự do Khóa luận
Từ khóa tự do Quản trị
Địa chỉ Thư viện Đại học TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115279
00210
004DE55CE04-BD76-44AE-B920-0E936F0A91D0
005202305191628
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230519162633|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
100 |aLê Như Hùng (QT7A)
245 |aThực trạng quản trị hàng tồn kho tại công ty cổ phần nhựa STROMAN Việt Nam. |n7340101 : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cLê Như Hùng , Ths. Phạm Linh Chi hướng dẫn
260|c2022-K7
502 |aKhóa luận tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh
653 |aKhóa luận
653 |aQuản trị
852 |aThư viện Đại học TC-QTKD
890|a0|b0|d0|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào