Thông Tin
  • Khóa luận tốt nghiệp
  • Nhan đề: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Thăng Long :

Tác giả CN Ngô Thùy Chi - KD8C
Nhan đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Thăng Long : Khóa luận tốt nghiệp / Ngô Thùy Chi - KD8C
Thông tin xuất bản Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, 2023
Từ khóa tự do Kế toán nguyên vật liệu
Từ khóa tự do Khóa luận tốt nghiệp
Địa chỉ Thư viện ĐH TC-QTKD
00000000nam#a2200000ui#4500
00115500
00210
0044A0DF628-3F96-4FC1-BC8D-C32ED162400B
005202405041658
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20240504165738|z04071985
100 |aNgô Thùy Chi - KD8C
245 |aHoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Thăng Long : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cNgô Thùy Chi - KD8C
260 |aTrường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, |c2023
653 |aKế toán nguyên vật liệu
653 |aKhóa luận tốt nghiệp
852 |aThư viện ĐH TC-QTKD
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào