Thông Tin
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338
    Nhan đề: Hệ thống câu hỏi và bài tập định giá tài sản

DDC 338
DDC
Tác giả CN Phạm Văn Bình
Nhan đề Hệ thống câu hỏi và bài tập định giá tài sản
Nhan đề Chủ biên: Phạm Văn Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb: Tài chính, 2012
Mô tả vật lý 131 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện tài chính
Tóm tắt Gồm các câu hỏi và bài tập về định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường: Khái niệm và đăc điểm của tài sản, những cách phân loại tài sản trong định giá, nguyên tắc định giá tài sản, phương pháp định giá tài sản, qui trình định giá tài sản...
Thuật ngữ chủ đề Định giá tài sản
Thuật ngữ chủ đề Chính sách tài chính
Từ khóa tự do Câu hỏi bài tập
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(9): 101000952-60
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(9): 201001821-9
00000000nam#a2200000ui#4500
001353
0021
004E81272B1-062D-4504-8C3F-EBB4C157A839
005202101121540
008081223s2012 vm| vie
0091 0
020 |c25000 VNĐ
039|a20210112153801|blamdt|y20201204151824|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a338
082|bB5139
100|aPhạm Văn Bình
245 |aHệ thống câu hỏi và bài tập định giá tài sản
245|cChủ biên: Phạm Văn Bình
260 |aHà Nội : |bNxb: Tài chính, |c2012
300 |a131 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện tài chính
520|aGồm các câu hỏi và bài tập về định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường: Khái niệm và đăc điểm của tài sản, những cách phân loại tài sản trong định giá, nguyên tắc định giá tài sản, phương pháp định giá tài sản, qui trình định giá tài sản...
650 |aĐịnh giá tài sản
650 |aChính sách tài chính
653|aCâu hỏi bài tập
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(9): 101000952-60
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(9): 201001821-9
890|a18|b1|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 201001829 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 18
2 201001828 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 17
3 201001827 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 16
4 201001826 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 15
5 201001825 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 14
6 201001824 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 13
7 201001823 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 12
8 201001822 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 11
9 201001821 CS2_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 10
10 101000960 CS1_Kho sách tham khảo 338 Sách tham khảo 9