Thông Tin
  • Sách giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 T4432
    Nhan đề: Giáo trình Nguyên lý kế toán /

DDC 657
Tác giả CN Đoàn Xuân Tiên
Nhan đề Giáo trình Nguyên lý kế toán / Chủ biên: Đoàn Xuân Tiên, Lê Văn Liên, Nguyễn Thị Hồng Vân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Học viện Tài chính, 2009
Mô tả vật lý 343 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Tài chính
Tóm tắt Trình bày kiến thức tổng quan về kế toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, các phương pháp kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống pháp lý kế toán và tổ chức công tác kế toán
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Thuật ngữ chủ đề Nguyên lý
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lê Văn Liên
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng Vân
Địa chỉ 100CS1_Kho sách giáo trình(6): 102000258-63
Địa chỉ 200CS2_Kho sách giáo trình(6): 202002132-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00136
0022
0047B2A1F5D-655E-404F-856F-E129EE935E84
005202011120806
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c55000 VNĐ
039|y20201112080544|zthaont
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bT4432
100 |aĐoàn Xuân Tiên
245 |aGiáo trình Nguyên lý kế toán / |cChủ biên: Đoàn Xuân Tiên, Lê Văn Liên, Nguyễn Thị Hồng Vân
260 |aHà Nội : |bNxb Học viện Tài chính, |c2009
300 |a343 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Tài chính
520 |aTrình bày kiến thức tổng quan về kế toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính, các phương pháp kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống pháp lý kế toán và tổ chức công tác kế toán
650 |aKế toán
650 |aNguyên lý
653 |aGiáo trình
690 |aKế toán
692 |aNguyên lý kế toán
700 |aLê Văn Liên
700 |aNguyễn Thị Hồng Vân
852|a100|bCS1_Kho sách giáo trình|j(6): 102000258-63
852|a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(6): 202002132-7
890|a12|b1|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 202002137 CS2_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 12
2 202002136 CS2_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 11
3 202002135 CS2_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 10
4 202002134 CS2_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 9
5 202002133 CS2_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 8
6 202002132 CS2_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 7
7 102000263 CS1_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 6
8 102000261 CS1_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 4
9 102000260 CS1_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 3
10 102000259 CS1_Kho sách giáo trình 657 T4432 Sách giáo trình 2