Thông Tin
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 420 D958
    Nhan đề: 100 bài luận mẫu tiếng anh theo chủ điểm hiện đại /

DDC 420
Tác giả CN Mỹ Duy
Nhan đề 100 bài luận mẫu tiếng anh theo chủ điểm hiện đại / Chủ biên: Mỹ Duy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Dân trí, 2019
Mô tả vật lý 334 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng anh
Thuật ngữ chủ đề Bài luận
Từ khóa tự do 100 bài luận
Từ khóa tự do Bài luận mẫu
Địa chỉ 100CS1_Kho sách tham khảo(3): 101003465-7
Địa chỉ 200CS2_Kho sách tham khảo(3): 201003265-7
00000000nam#a2200000ui#4500
0018374
0021
0044E7A539A-BFA8-4092-B471-98341470AFB4
005202101220819
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048869830|c90000 VNĐ
039|y20210122081600|zlamdt
040 |aTC-QTKD
041 |avie
044 |avm
082 |a420|bD958
100 |aMỹ Duy
245 |a100 bài luận mẫu tiếng anh theo chủ điểm hiện đại / |cChủ biên: Mỹ Duy
260 |aHà Nội : |bNxb Dân trí, |c2019
300 |a334 tr. ; |c24 cm.
650 |aTiếng anh
650 |aBài luận
653 |a100 bài luận
653 |aBài luận mẫu
690 |aNgoại ngữ
852|a100|bCS1_Kho sách tham khảo|j(3): 101003465-7
852|a200|bCS2_Kho sách tham khảo|j(3): 201003265-7
890|a6|b1|c0|d0
STT Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 201003267 CS2_Kho sách tham khảo 420 D958 Sách tham khảo 6
2 201003266 CS2_Kho sách tham khảo 420 D958 Sách tham khảo 5
3 201003265 CS2_Kho sách tham khảo 420 D958 Sách tham khảo 4
4 101003467 CS1_Kho sách tham khảo 420 D958 Sách tham khảo 3
5 101003466 CS1_Kho sách tham khảo 420 D958 Sách tham khảo 2
6 101003465 CS1_Kho sách tham khảo 420 D958 Sách tham khảo 1 Hạn trả:11-02-2024