Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam [13-09-2023] (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức Ủy ban nhân dân Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng YênKỷ yếu hội thảo khoa học Trần Văn Phòng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Trọng Hào... ; B ... [07-09-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Gồm nhiều bài viết của các tác giả nghiên cứu về nâng cao chất lượng công vụ cán bộ, công chức; đạo đức, trách nhiệm, giao tiếp của cán bộ, công chức; những tiêu chí đánh giá về cán bộ, công chức nói chung cũng như cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lâm, Hưng Yên nói riêng