Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022: Kế toán, kiểm toán và tài chính Việt Nam trong bối cảnh mới / Đặng Văn Thanh, Đinh Thế Hùng, Nguyễn Thị Thuỳ Dung... [25-05-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Gồm các bài tham luận, báo cáo đã được lựa chọn đăng trong kỉ yếu Hội thảo: Nghề, đào tạo nghề kế toán, kiểm toán, tài chính trong thời kỳ hội nhập và trong bối cảnh dịch Covid-19; hoàn thiện chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam theo hướng hội nhập chuẩn mực quốc tế; phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán...

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2022: Chính sách tài chính nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội / Nguyễn Thị Bích Điệp, Lê Thị Thuỳ Vân, Phạm Tiến Đạt... [25-05-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tập hợp các bài viết, tham luận nghiên cứu những vấn đề chính về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng việc làm và giải quyết an ninh xã hội; bối cảnh tình trên thế giới tác động đến khả năng phục hồi và phát kinh tế - xã hội ở Việt Nam; chính sách tài chính, tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội...

The Revenue Acceleration Rules / Shashi Upadhyay, Kent McCormick [22-05-2023] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)