Ngày đăng bài: 25/12/2019 13:48
Lượt xem: 4887
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện

1. Chức năng

Là đơn vị phục vụ đào tạo thuộc trường có chức năng quản lý toàn diện công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử… phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; Quản lý hoạt động thông tin - thư viện và Tổ công nghệ thông tin.

2. Nhiệm vụ

- Trực tiếp chỉ đạo Tổ Thông tin - Thư viện và Tổ Công nghệ thông tin thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Triển khai ứng dụng, sử dụng hệ thống mạng Internet, đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của trường.

- Quản trị hệ thống phần mềm trường học, quản lý và sử dụng cổng thông tin điện tử, thư viện điện tử.

- Quản lý hệ thống phòng máy tính, phòng thực hành ngân hàng phục vụ người học.

- Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển Thư viện thành trung tâm thông tin thư viện của trường.

- Tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình kinh tế, tư liệu thông tin kinh tế, phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh, lịch sự.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo, tài liệu điện tử trên mạng Internet… nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ.

- Cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức giới thiệu thông tin mới hoặc thông tin chuyên đề về khoa học kinh tế.

- Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

- Quản lý mạng interrnet phục vụ tra cứu tại thư viện. Chủ trì thực hiện những công việc về số hóa tài liệu và thiết lập những bộ sưu tập thông tin theo chủ đề phục vụ bạn đọc.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hoá công tác thông tin tư liệu.

- Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

- Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu