Dòng Nội dung
1
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Phạm Xuân Hoà
Hà Nội : Nxb: Tài chính, 2001
223 tr. ; 21 cm.
Phạm Xuân Hoà
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế. Những tư tưởng kinh tế qua các thời kỳ: nô lệ và phong kiến, các học thuyết kinh tế của tư sản cổ điển, của tiểu tư sản, của các đại biểu kinh tế chính trị tầm thường, của chủ nghĩa xã hội không tưởng...Học thuyết kinh tế của Các Mác, của Keynes và P.A Samuelson
(20) (Lượt lưu thông:4) (0) (Lượt truy cập:0)