Dòng Nội dung
1
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Hà Quý Tình, Trần Hậu Hùng
Hà Nội : Nxb: Tài chính, 2008
287 tr. ; 21 cm.
Hà Quý Tình
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế. Những tư tưởng kinh tế cơ bản của thời kỳ nô lệ và phong kiến. Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa trọng nông, các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển,..
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Hà Quý Tình, Trần Hậu Hùng
Hà Nội : Nxb Tài chính, 2008
287 tr. ; 21 cm.
Hà Quý Tình
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế. Những tư tưởng kinh tế cơ bản của thời kỳ nô lệ và phong kiến. Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa trọng nông, các học thuyết kinh tế tư sản cổ điển,..
(21) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Phạm Xuân Hoà
Hà Nội : Nxb: Tài chính, 2001
223 tr. ; 21 cm.
Phạm Xuân Hoà
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế. Những tư tưởng kinh tế qua các thời kỳ: nô lệ và phong kiến, các học thuyết kinh tế của tư sản cổ điển, của tiểu tư sản, của các đại biểu kinh tế chính trị tầm thường, của chủ nghĩa xã hội không tưởng...Học thuyết kinh tế của Các Mác, của Keynes và P.A Samuelson
(20) (Lượt lưu thông:4) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Trần Bình Trọng
Hà Nội : Nxb: Thống kê, 2003
334 tr. ; 21 cm.
Trần Bình Trọng
Giới thiệu các tư tưởng kinh tế thời cổ đại, trung đại, kinh tế chính trị học tiểu tư sản và một số học thuyết kinh tế như: học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng ở Tây Âu thế kỉ X, kinh tế chính trị học Mác-Lênin, học thuyết kinh tế của trường phải tân cổ điển, kinh tế chủ nghĩa tự do mới và học thuyết kinh tế của chủ nghĩa hiện đại, trường phái Keyns...
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế / Chủ biên: Trần Bình Trọng
Nxb: Đại học kinh tế quốc dân, 2009
303 tr. ; 21 cm.
Trần Bình Trọng
(5) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)