Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Viet Nam 2035 - Toward Prosperity, Creativity, Equity, and Democracy [20-12-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ : Quỹ Châu Á 2022 [20-12-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đề cập đến các vấn đề về 30 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam; hiện đại hoá nền kinh tế và phát triển khu vực tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo Quốc gia; đô thị hoá và nâng cao hiệu quả kinh tế; phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; đảm bảo công bằng và thúc đẩy hoà nhập xã hội; xây dựng thể chế và nhà nước hiệu quả

Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ : Báo cáo tổng quan. Quỹ Châu Á 2022 [20-12-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; công bằng và hoà nhập xã hội; nhà nước có năng lực và trách nhiệm giải trình