Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Xây dựng Đảng : / Ban Tổ chức Trung ương [06-09-2021] (15) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tài chính với phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng / PGS.TS. Phan Duy Minh9340201 : [12-07-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày cơ sở lý luận về tài chính với phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; kinh nghiệp một số nước về phát huy vai trò tài chính với phát triển vùng sản xuất nông nghiệp; thực trạng, giải pháp và kiến nghị phát huy vai trò tài chính với phát triển vùng sản sản nông nghiệp chuyên canh tập trung khu vực Đồng bằng sông Hồng